distributionsaftale

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

SelskabsAdvokaterne

Køb et udkast til en distributionsaftale

Distributionsaftale

 

En distributør og/eller en forhandler er en selvstændig erhvervsdrivende, der for egen regning og risiko indkøber varer med henblik på videresalg.

 

En distributionsaftale vedrører ikke spørgsmålet om køb og salg af varer, men distribuering og forhandling af disse. Distributions- eller forhandleraftalen vedrører de videregående forpligtelser, der rækker ud over købsaftalen, som parterne påtager sig over for hinanden. Dette kunne f.eks. være eksklusiv ret for distributøren og/eller forhandleren indenfor hans område. Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende distributions/forhandlerforhold ud over den almindelige aftaleretlige regulering. Det er således i vidt omfang op til parterne selv at fastlægge indholdet af deres samarbejde og den indgåede aftale.

 

Er der ikke mellem parterne enten udtrykkeligt eller stiltiende indgået en aftale som tager hensyn til flere forhold, er begge parter, som udgangspunkt, uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførelse af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. For at der er en vis sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det derfor anbefalelsesværdigt at indgå en distributions- eller forhandleraftale.

 

I forbindelse med indgåelse af en distributions- eller forhandleraftale bør man tage stilling til følgende punkter:

 

 • Hvilke parter har indgået aftalen? Er det en person eller et selskab?
 • Hvordan skal man forholde sig ved et eventuelt ejerskifte i et selskab?
 • Hvilket område eller hvilke kundegrupper er omfattet aftalen?
 • Hvilke produkter er omfattet af aftalen?
 • Skal der være eksklusivitet imellem parterne?
 • Hvilke pligter og rettigheder påhviler parterne?
 • Hvornår kan aftalen anses for misligholdt?
 • Skal der fastsættes mindstesalg?
 • Er der pligt til at foretage bestemte markedsføringsskridt?
 • Hvordan skal varemærker og andre immaterielle rettigheder behandles?
 • Skal parterne være bundet af konkurrenceklausuler?
 • Skal aftalen tidsbegrænses?
 • Hvornår skal aftalen genforhandles?
 • Hvordan kan aftalen opsiges? Optjenes der krav på godtgørelse under aftalens forløb?
 • Hvilket lands lov skal regulere aftalen, og hvor skal der være værneting? Skal eventuelle tvister afgøres ved voldgift?

 

Man bør dog altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der kan gøre en standardaftale uhensigtsmæssig. Det kan i denne forbindelse være god ide at søge professionel rådgivning til udarbejdelse og/eller gennemgang af en aftale førend den underskrives af parterne.